Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խաղողի և գինու դպրոցում

Մենք ամեն օր այցելում ենք խաղողի և գինու դպրոց, ես սկսեցի շիշ լվանալուց և վերջապես սովորեցի գինի շշալցնել:Հիմա ես կարողանում եմ տիրապետել գինի շշալցնելու գործին:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: