Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առյուծն ու մոծակը(թարմանություն)

Մոծակը թռավ դեպի առյուծը և ասաց. «Կարծում ես, որ ավելի շատ ուժ ունես, քան ես: Անկախ նրանից, թե ինչպես: Ո՞րն է քո ուժը: Ի՞նչ ես քերծում ճիրաններով և ծամում ատամներդ, Ես քեզանից ավելի ուժեղ եմ. եթե ուզում ես, արի կռվենք »: Եվ մոծակը նստեցառյուծի վրա, փչեց և սկսեց կծել առյուծը նրա մերկ այտերի և քթի վրա: Առյուծը սկսեց ծեծել ինքն իր դեմքին իր թաթերով: Առյուծը արյունլվա եղավ և ուժասպառ եղավ:

Մոծակը ուրախացավ և հեռացավ: Այնուհետև նա խառնվեց սարդի սարդոստայնին, և սարդը սկսեց ուտել նրան: Եվ մոծակը ասում է. «Ես հաղթեցի ուժեղ առյուծին, բայց մեռնում եմ փխրուն սարդից»:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: