Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 453-454

խնդիր 453

ա)4-4x<0

7x-1>2

4-4*2<0

7*2-1>2

ճիշտ է

4-4*3<0

7*3-1>2

ճիշտ է

4-4*(-5)<0

7*(-5)-1>2

Սխալ է

բ)

2+5*x<0

x>2

3*x=0

Բոլոր դեպքերում սխալ է

գ)4-3x<x

6+6x>7-7x

4-3*2<2

6+6*2>7-7*2

ճիշտ է

4-3*3<3

6+6*3>7-7*3

ճիշտ է

4-3*(-5)<-5

6+6(-5)>7-7*(-5)

սխալ է

խնդիր 454

3(1+x)− 2<5(2 − 5x) − 3x

2(4-x)-3>4x-7

3+3x-2<10-25x-3x

8-2x-3>4x-7

3x+25x+3x<10-3+2

-2x-4x>-7-8+3

31x<9

-6x>-12

x<9/31

x>2

Լուծում չունի

բ) 2(3y − 1) − 1 ≥ 4 − 5y

6y − 6 ≤ 6(y − 1)

6y − 2 − 1 ≥ 4 − 5y

6y – 6y ≤ 6 − 6

6y+5y≥4+2+1

11y≥7

y≥7/11

գ)3x+3>3(x+1)

2x-2<2(x-1)

3x+3>3x+3

2x-2<2x-2

3x-3x>3-3

2x-2x<2-2

Լուծում չունի

դ)4-4x≥4(1-x)

5x+12<5x-1

4-4x≥4-x

է) 1+x/3-x/2=5

4-7x/2>-1

2+2x-3x=30

4-7x>-2

-x=–28

-7x>-6

x=28

x>6/7

ը) 2x = 1

3 + x = 5-x/2

2(1 − x) = 5 – 2x

x=0.5

x+0.5x=5-3

2-2x=5-2x

x=0.5

x=4/3

2=5

Լուծում չունի

թ)10-2x=3+x/3

4x=0

30-6x=3+x

x=0

-7x=-27

x=0

Լուծում չունի

ժ)2-5x/2=-1

3(x-2)≤1+3x

2x>2-3x

2-5x=-2

3x-6≤1+3x

5x>2

-5x=-4

3x-3x≤7

x>2/5

x=4/5

0≤7

x>2/5

a

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: