Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կորոնավիրուսի գրաֆիկը

16.03.2020թ. դրությամբ աշխարհի տաս երկրներում կորոնավիրուսով վարակի վիճակագրությունը

Մահացության և բուժման դեպքերի վիճակագրությունը տոկոսով

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: