Design a site like this with WordPress.com
Get started

17.03 Երկրաչափություն

  • АВ լարի վրա հենված կենտրոնական անկյունը 55° է: Ինչքա՞ն է АВ
    աղեղի աստիճանային չափը:

Պատ.՝ AB աղեղի աստիճանային չափը 55° է:

  • Ինչի՞ է հավասար 67°-ի աղեղի վրա հենված կենտրոնական անկյունը:

Պատ. 67°-ի աղեղի վրա հենված կենտրոնական անկյունը հավասար է 67°:

  • О կենտրոնով շրջանագծի АВ և ВС աղեղները համապատասխանաբար
    82° և 26° են: Գտեք АОС անկյունը: Քննարկել բոլոր հնարավոր դեպքերը:

<AOC=<AOB+<BOC=108°

  •  АВ-ն և ВС-ն О կենտրոնով շրջանագծի լարերն են: ABC և AOC անկյուններից ո՞րն է կենտրոնական, ո՞րը ներգծյալ:

<AOC-ն կենտրոնական անկյուն է, իսկ <ABC-ն` ներգծյալ:

  • Գտեք 96°-ի աղեղի վրա հենված ներգծյալ անկյունը:

Ներգծյալ անկյունը հավասար է աղեղի կեսին` 48°:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: