Design a site like this with WordPress.com
Get started

18.03 Սովորական արարքներ ․․․ (ստեղծագործական աշխատանք)։

Ամեն մեկս էլ սովորական գործեր ենք անում ամեն օր, օրինակ՝ ատամ լվանում, կոշիկ հագնում, շոր լվանում և չենք էլ պատկերացնում թե ինչքան մեծ դեր են կատարում այդ արարքները մեր և նույնիսկ ուրիշների կյանքում: Եթե ինչ-որ մեկը իր աշխատանքը չանի, կտուժեն շատ մարդիկ: Պետք է օրինակ վերցնել  գետից՝ որը արեց իր սովորական, ամենօրյա գործը և նույնիսկ կատարեց փոքրիկ գետակի աշխատանքը, ով շեղվել էր իր ամենօրյա աշխատանքից…

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: