Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ուսպլան

Առցանց ուսուցման շրջանի անհատական  պլան

  • Ընտանեկան մարմնամարզություն՝ իրականացնում ենք գրեթե ամեն օր:
  • Ընտանեկան նախագծեր դեռ չենք իրականացրել:
  • Ինքնակրթություն՝ կարդում եմ  Շիրվանզադեի Քաոս վեպը, Անրի Վեռնոյի Մայրիկ վեպը, սովորում եմ սկսնակ ծրագրավորում:
  • Բլոգային աշխատանք՝ կատարում եմ ուսուցիչների հանձնարարած առաջադրանքները:
  • Այլ աշխատանք դասերից դուրս՝ ջութակ եմ պարապում, նկարում եմ:
  • Այլ՝ շախմատ եմ խաղում, ընտանիքով ֆիլմեր ենք դիտում:

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: