Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հանրահաշիվ

328

Ոչ, անհավասարության նշանը չի պահապանվի:

օր.՝ 7<35, բայց 7*0=35*0, իսկ 7*(-2)>35*(-2)

329

a<x<b

 a = 2,3; b = 2,4; x=2,35

 a = 3,2; b = 3,(2); x=3,21

 a = −3,15; b = −3,14; x=-3,145

 a = −5,(3); b = −5,(21), x=-5,2345

330

այո, ճիշտ է

օր.՝ 65>9 և 65<8373

331

3,5 + 2,729 < 3,6 + 2,729-ճիշտ է

−3,21 + 0,(4) < −3 + 0,(4)-ճիշտ է

−5,6 + 3,2 < −5,1 + 3,(2)-ճիշտ է

5 + 0,1 < 5,1 + 0,10110111…-ճիշտ է

332

3,7 · 0,8 < 3,8 · 0,8-ճիշտ է

−5,1 · 0,(3) < −5 · 0,(3)-ճիշտ է

 −4,7(1) · 0,5 < −4,7 · 0,5-ճիշտ է

−3,(8) · 0,5 < −3,8 · 0,(5)-ճիշտ է

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: