Design a site like this with WordPress.com
Get started

Քիմիա

  • Սահմանեք և բնութագրեք ո՞րն է կոչվում ֆիզիկական մարմին,օրինակներ…

Ֆիզիկական մարմինը ունի զանգված (m)՝ կիլոգրամ, գրամ, միլիգրամ, ծավալ (w): Բոլոր ֆիզիկական մարմինները կազմված են նյութերից: Նյութը, փոքրագույն մասնիը կարող է լինել ատոմ, մոլեկուլ, իոն, փոխազդեցության արդյունքն է իրեն բնորոշ բաղադրության կառուցվածքով՝ ծավալով և զանգվածով:

  • Մոտավոևապես քանի՞ միլիոն  նյութ  է  հայտնի մարդկությանը:

Այսորվա դրությամբ՝ 30 մլն:

  • Սահմանեք,դասակարգեք և բնութագրեք նյութերը, գրեք պարզ և բարդ, անօրգանական և օրգանական նյութերի օրինակներ…

Պարզ նյութերը կազմված են միատեսակ քիմիական տարրի ատոմներից:

Բարդ նյութերը կազմված են երկու և ավելի քիմիական տարրի ատոմներից:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: