Design a site like this with WordPress.com
Get started

Քիմիա

Ինչպե՞ս են դասակարգվում նյութերը ըստ բաղադրության, սահմանեք, գրեք օրինակներ…

Ըստ բաղադրության նյութերը դասակարգվում են պարզ և բարդ նյութերից։ Պարզ նյութերը բաժանվում են երկու մասի՝ մետաղական և ոչ մետաղական։ Բարդ նյութերը կազմված են երկու և ավելի քիմիական տարրերի ատոմներից

Ինչպե՞ս են դասակարգվում նյութերը ըստ ծագումնաբանության, գրեք օրինակներ…

Ըստ ծագումնաբանությամբ նյութերը լինում են օրգանական և անօրգանական։

 Օրգանական նյութերի ինչպիսի՞ օրինակներ գիտեք…

Օրգանական նյութեր են ածխածինը, թթվածինը, ազոտը, ջրածինը, ֆոսֆորը։

Անօրգանական նյութերի ինչպիսի՞ օրինակներ գիտեք

Անօրգանական նյութեր են  կարբիդները, կարբոնատները, ածխածնի օքսիդը։

Ո՞ր նյութերն են ավելի շատ, օրգանականը, թե՞ անօրգանականը, պատասխանը հիմնավորեք

Անօրգանականը

 Հետևյալ նյութերից ընտրեք անօրգանական նյութերը և գրեք դրանց քիմիական բանձևերը. թթվածին, կերակրի աղ, շաքար, երկաթ, ջուր, քլոր, խմելու սոդա, գլյուկոզ, ծծմբական թթու, ազոտ, սպիտակուց, պղինձ, գինու սպիրտ, ածխաթթու գազ, շմոլ գազ, ճարպ:

Թթվածին-O2
Կերակրի աղ-NaCl
Երկաթ-Fe
Ջուր-H2O
Քլոր-Cl
Խմելու սոդա-NаНСО3
Ծծմբական թթու-H2SO4
Ազոտ-N2
Պղինձ-Cu

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: