Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դաս 10․Հոսանքի ուժ: Ամպերաչափ

1․ Որքա՞ն է նկարում պատկերված ամպերաչափի չափման սահմանը: 

100

2․ Հաշվեք կայծակի տևողությունը, եթե 18000Ա հոսանքի ուժի դեպքում կայծակի խողովակի ընդլայնական հատույթով անցնում է 40 Կլ լիցք:

q=I*t

t=q/I

t=40/18000=1/450

3․ Որոշեք էլեկտրական սարքում հոսանքի ուժը, եթե 5 րոպեում նրանով անցել է 400 Կլ լիցք:

q=I*t

I=q/t

I=400/(5*60)=1 1/3

4․ Որքա՞ն ժամանակում շիկացման թելիկով կտեղափոխվի 48 Կլ լիցք, եթե հոսանքի ուժը նրանում 1.5 Ա է:

q=I*t

t=q/I

t=48/1.5=32

5․ Ի՞նչ սարքերից է կազմված նկարում պատկերված էլեկտրական շղթան:

հոսանքի աղբյուր (մարտկոց), սպառիչ (լամպ), ամպերաչափ։

6․ 40 վայրկյանում քանի՞ էլեկտրոն կանցնի վոլֆրամե հաղորդալարի լայնական հատույթով, եթե նրանում հոսանքի ուժը 4.8 Ա է:

q=I*t=4.8*40=192(կուլոն)

q=N*e, N=q/e=192/1.6*10-9=12*10-8

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: