Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ֆիզիկա դաս 6, 7

Ազատ լիցքակիրները հաղորդիչներում գտնվող  լիցքավորված մասնիկներն են՝ մետաղներում էլեկտրոնները, էլեկտրոլիտներում` իոնները, որոնք կարող են ազատորեն տեղափոխվել մարմնի մի մասից մյուսը:

Լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումը, որը կատարվում է էլեկրական դաշտի օգնությամբ անվանում են հոսանք։

Քանի որ Բ էլեկտրացույցում էլեկտրոնների քանակը ավելի քիչ է քան Ա-ում, Ա էլեկտրացույցը իր էլեկտրոնների մի մասը փոխանցում է Բ-ին։ Էլ․ հոսանքը կարճատև է, որովհետև Ա և Բ էլեկտրացույցերում էլեկտրոնների թիվը վերջ ի վերջո հավասարվում է և էլեկտրոնները իրար վանում են, հոսանքը դադարում է։

Լուսադիոդի լուսարձակումը պայմանավորված է էլեկտրոնների շարժմամբ։

Հոսանքի ուղություն է համարվում այն ուղղությունը, որով շարժվում են դրական լիցքավորված մասնիկները։

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: