Design a site like this with WordPress.com
Get started

“Կտակ վասն գանձի” Թարգմանություն գրաբարից

Կտակ վասն գանձի

Իմաստասէր ոմն աղքատ ունէր ծոյլ որդիս եւ ի ժամ մահուն կոչեաց զորդիսն եւ ասէ.

 – Ո՛վ որդեակք, բազում գանձ կայ պահեալ ի հարցն իմոց յայգին մեր, իսկ զտեղին ոչ ցուցանեմ ձեզ, այլ որ աշխատի ևւ խորագոյն փորէ, նա գտանէ զգանձն:

Եւ յետ մահուն հօրն, սկսան որդիքն ջանալ մեծաւ աշխատութեամբ եւ խորագոյն վարէին, եւ ամէն մէկ իւրն ջանայր, զի ինքն գտցէ զգանձն:

Եւ սկսաւ այգին աճիլ եւ զօրանալ եւ ետ բազում պտուղ եւ ելից զնոսա գանձիւ:

Կտակ գանձի մասին

Իմաստասեր մի աղքատ մարդ ուներ ծույլ որդիներ և մահվան ժամին կանչեց որդիներին և ասաց․

-Որդյակնե՛ր, բազում գանձեր կան պահած մեր այգում իմ պապերի կողմից, բայց տեղը ցույց չեմ տա, ով որ ամենաշատը աշխատի և փորի այգին, նա էլ կգտնի գանձը։

Հոր մահից հետո որդիները սկսեցին տանջվել և աշխատել, ամեն մեկն իր ջանքով, որպիսզի հենց ինքը գտնի ոսկին։

Այգին սկսեց զորանալ, և բազում պտուղները լցրեցին նրանց գանձով։

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: