Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թիթեռը և կոկոնը (թարգմանություն անգլերենից հայերեն)

Մի օր մի տղամարդ գտավ թիթեռի մի կոկոն: Նա նկատեց, որ կոկոնի վրա փոքրիկ անցք է բացվել: Նա նստեց և մի քանի ժամ դիտեց, թե ոնց է թիթեռը պայքարում իր մարմինը փոքրիկ անցքի միջով հանելու համար: Նա նկատեց, որ թիթեռը չի կարողանում դա անել:

Ապա տղամարդը որոշեց օգնել թիթեռին, ուստի նա վերցրեց մկրատը և կտրեց կոկոնի մնացած մասը: Այնուհետև թիթեռը հեշտությամբ դուրս եկավ: Բայց թիթեռի մարմինը փոքր ու ջարդված էր,իսկ թևերը՝ փշրված:

Տղամարդը շարունակում էր հետևել թիթեռին, ակնկալելով, որ թիթեռի թևերը կմեծանան ու կզարգանան:

Սակայն այդպես էլ ոչինչ չպատահեց: Հետագայում,  թիթեռնիկը իր կյանքի մնացած մասն անցկացրեց սողալով, ջարդած մարմնով ու փշրված թևերով, և երբեք չկարողացավ թռչել:

Երբեմն պայքարը հենց այն է, ինչ մեզ պետք է մեր կյանքում: Եթե ​​բնությունը մեզ թույլ տար առանց խոչընդոտների անցնել մեր կյանքը, դա կփչացներ մեզ: Մենք այնքան ուժեղ չէինք լինի, որքան կարող էինք լինել: Եվ մենք երբեք չէինք կարողանա թռչել…

Butterfly and Cocoon :

A man found a cocoon of a butterfly. One day a small opening appeared. He sat and watched the butterfly for several hours as it struggled to force its body through that little hole. Then it seemed to stop making any progress. It appeared as if it had gotten as far as it could and it could go no farther.
Then the man decided to help the butterfly, so he took a pair of scissors and snipped off the remaining bit of the cocoon. The butterfly then emerged easily. But it had a swollen body and small, shriveled wings.
The man continued to watch the butterfly because he expected that, at moment, the wings would enlarge and expand to be able to support the body which would contract in time.
Neither happened! In fact, the butterfly spent the rest of its life crawling around with a swollen body and shriveled wings. It never was able to fly.
What this man in his kindness and haste did not understand was that the restricting cocoon and the struggle required for the butterfly to get through the tiny opening were nature’s way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings so that it would be ready for flight once it achieved its freedom from the cocoon.
Sometimes struggles are exactly what we need in our life. If nature allowed us to go through your life without any obstacles, it would cripple us. We would not be as strong as what we could have been. And we could never fly….

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: