Design a site like this with WordPress.com
Get started

Երեխայի իրավունքների հռչակագիր

Սկզբունք 1
Երեխան պետք է ունենա սույն Հռչակագրում նշված բոլոր իրավունքները: Այս իրավունքները պետք է ճանաչվեն բոլոր երեխաների համար առանց որևէ բացառության և որևէ տարբերության ռասայի, մաշկի գույնի, սեռի, լեզվի, կրոնի, քաղաքական կամ այլ կարծիքի, ազգային կամ սոցիալական ծագման, ունեցվածքի, ծննդյան երեխայի և նրա ընտանիքի նկատմամբ այլ հանգամանքների հիման վրա:

Սկզբունք 2
Երեխային պետք է օրենքով և այլ միջոցներով ապահովվի հատուկ պաշտպանություն, ինչպես նաև տրամադրվեն հնարավորություններ և բարենպաստ պայմաններ, որոնք հնարավորություն կտան նրան զարգանալ ֆիզիկապես, մտավոր, բարոյապես, հոգևոր և սոցիալական առողջ և նորմալ ձևով և ազատության և արժանապատվության պայմաններում: Երեխային պետք է ապահովել իր լավագույն շահերը :

Սկզբունք 3
Երեխան ծննդյան օրվանից պետք է ունենա անվան և քաղաքացիության իրավունք:

Սկզբունք 4
Երեխան պետք է օգտվի սոցիալական ապահովության առավելություններից: Նա պետք է ունենա առողջ աճի և զարգացման իրավունք; այդ նպատակով և՛ նրա, և՛ նրա մոր համար պետք է ապահովվի հատուկ խնամք և պաշտպանություն ՝ ներառյալ նախածննդյան և հետծննդյան համապատասխան խնամքը: Երեխան պետք է ունենա համարժեք սնունդ, բնակարան, զվարճանք և առողջապահական խնամք:

Սկզբունք 5
Ֆիզիկական, մտավոր կամ սոցիալական հաշմանդամություն ունեցող երեխային պետք է տրամադրվի հատուկ բուժում, կրթություն և խնամք, որն անհրաժեշտ է իր վիճակի պատճառով:

Սկզբունք 6
Իր անհատականության լիարժեք և ներդաշնակ զարգացման համար երեխան կարիք ունի սիրո և փոխըմբռնման: Հնարավորության դեպքում նա պետք է մեծանա ծնողների խնամքի և պատասխանատվության ներքո, և ամեն դեպքում ՝ սիրո և բարոյական և նյութական անվտանգության մթնոլորտում; փոքր երեխան չպետք է բացառությամբ բացառիկ հանգամանքների, առանձնանա իր մորից: Հասարակությունը և պետական մարմինները պետք է պարտավորություն ստանան հատուկ խնամել առանց ընտանիքի և երեխաների `առանց բավարար ապրուստի միջոցների: ցանկալի է, որ բազմանդամ ընտանիքներին տրամադրվեն պետական կամ այլ երեխաների հատուկ նպաստներ:

Սկզբունք 7

Երեխան ունի կրթություն ստանալու իրավունք, որը պետք է լինի անվճար և պարտադիր, գոնե նախնական փուլերում: Նրան պետք է տրվի այնպիսի կրթություն, որը կնպաստի նրա ընդհանուր մշակութային զարգացմանը և որի միջոցով նա կարողանա հնարավորությունների հավասարության հիման վրա զարգացնել իր կարողություններն ու անձնական դատողությունը, ինչպես նաև բարոյական և սոցիալական պատասխանատվության գիտակցումը և դառնալ հասարակության անդամ:

Երեխայի լավագույն շահերը պետք է լինեն առաջնորդող սկզբունք նրանց համար, ովքեր պատասխանատու են նրա կրթության և ուսուցման համար: Այս պատասխանատվությունը հիմնականում ընկնում է նրա ծնողների վրա:

Երեխային պետք է տրամադրվեն խաղերի և ժամանցի լիարժեք հնարավորություններ, որոնք ուղղված կլինեն կրթության հետապնդած նպատակներին: Հասարակությունը և պետական ​​մարմինները պետք է ջանքեր գործադրեն իրականացնելու այս սկզբունքը:

Սկզբունք 8

Երեխան ամեն դեպքում պետք է լինի նրանց մեջ, ովքեր ստանում են պաշտպանություն և օգնություն:

Սկզբունք 9

Երեխան պետք է պաշտպանված լինի անտեսման, դաժանության և շահագործման բոլոր ձևերից:

Երեխային չպետք է ընդունեն աշխատանքի նախքան համապատասխան տարիքի հասնելը. Ոչ մի դեպքում նրան չպետք է վստահվի կամ թույլատրվի աշխատել կամ զբաղվել նրանով, ինչը վնասակար կլինի նրա առողջության կամ կրթության համար կամ խոչընդոտի նրա ֆիզիկական, մտավոր կամ բարոյական զարգացմանը:

Սկզբունք 10

Երեխան պետք է խուսափի այնպիսի պրակտիկայից, որը կարող է խթանել ռասայական, կրոնական, խտրականության կամ ցանկացած այլ ձև: Նա պետք է դաստիարակվի փոխըմբռնման, հանդուրժողականության, ժողովուրդների միջև բարեկամության, խաղաղության և համընդհանուր եղբայրության ոգով, ինչպես նաև լիովին գիտակցելով, որ իր էներգիան և կարողությունները պետք է նվիրվեն ծառայելուն ի շահ այլ մարդկանց:

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: