Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ամսվա ամփոփում

Այս ամիս ես անցկացրեցի գինեգործարանում, որտեղ սովորեցի գինեգործության հմտությանը։ Սովորեցի խաղողը հատուկ սարքով ճզմել և ստանալ գինի։

Սովորեցի սարքել հյութ՝  գինին խառնելով մրգերի հյութի, դարչինի ու մեխակի հետ և տաքացնելով։

Նաև ծանոթացա շշալցմանը և սովորեցի գինու շիշը խցանով փակել։

Ամսվա ընթացքում գնացինք «Ալուրիա» գինեգործարան, որտեղ ես ավելի մոտիկ ծանոթացա գինեգործության նոր տեխնոլոգիաների հետ։

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: